ADA سیستم کمک راننده فعال

اکتروس جدید را باید آغاز کننده دوران رانندگی خودکار در کامیون‏ ها دانست، سامانه کمک راننده فعال جهت افزایش ایمنی و رفاه در سری جدید مورد استفاده قرار گرفته تا شاهد اولین کامیون مجهز به رانندگی نیمه اتوماتیک تولید سری دنیا باشیم

Active Drive Assist یا کمک راننده فعال 

اکتروس جدید را باید آغاز کننده دوران رانندگی خودکار در کامیون‏ ها دانست، سامانه کمک راننده فعال جهت افزایش ایمنی و رفاه در سری جدید مورد استفاده قرار گرفته تا شاهد اولین کامیون مجهز به رانندگی نیمه اتوماتیک تولید سری دنیا باشیم
این سامانه در تمام دامنه‏ های سرعت، قابلیت ارائه رانندگی نیمه اتوماتیک را دارا بوده و منحصر به یک محدوده خاص نمی ‏شود، همچنین قادر به کنترل و هدایت ترمز، شتاب و فرمان کامیون است. 
کاهش 3 تا 5 درصدی مصرف سوخت از جمله نتایج برخورداری از این سامانه است کمک راننده فعال جایی اسنت که رانندگی اتوماتیک آغاز می ‏شود، ایمنی بیشتر و کاهش بار روی راننده در شرایط استرس‏زا در تمام دامنه‏ های سرعت، این مهمترین و جدیدترین ویژگی اکتروس جدید است 
بر خلاف دیگر سامانه ‏هایی که در محدوده خاصی از سرعت کار می کنند ای دی ای برای دسترسیبه رانندگی نیمه اتوماتیک در تمام سرعت‏ها برای اولین بار در یک کامیون تولید سری در اختیار رانندگان قرار می‏ گیرد. 
اگر کامیون به یک وسیله نقلیه در حال رانندگی بیش از حد مجاز تعیین شده نزدیک شود، سامانه موردبحث به صورت خودکار عمل ترمز و شتاب را انجام داده و با تنظیم دوباره سرعت و با استفاده از دوربین کنترل بین خطوط و نشانه‏ گذاری دو سمت جاده تشخیص رانندگی ناخواسته داده شود سیستم (ای دی سی) دوباره و مستقل از راننده مداخله کرده و کامیون را به مسیر اصلی خود باز می‏گرداند. ناگفته نماند در چنین شرایط ‏هایی، هشدارهای صوتی و تصویری نیز به راننده داده می‏شود.
راننده امکان غیر فعال کردن سیستم (ای دی سی)  را داشته اما در هر دو حالت، مسئولیت کامل نظارت بر ترافیک جاده بر عهده وی است.

اگر کامیون به یک وسیله نقلیه در حال رانندگی بیش از حد مجاز تعیین شده نزدیک شود، سامانه موردبحث به صورت خودکار عمل ترمز و شتاب را انجام داده و با تنظیم دوباره سرعت و با استفاده از دوربین کنترل بین خطوط و نشانه‏ گذاری دو سمت جاده تشخیص رانندگی ناخواسته داده شود سیستم Active Drive Assist دوباره و مستقل از راننده مداخله کرده و کامیون را به مسیر اصلی خود باز می‏گرداند. ناگفته نماند در چنین شرایط ‏هایی، هشدارهای صوتی و تصویری نیز به راننده داده می‏شود.
راننده امکان غیر فعال کردن سیستم Active Drive Assist را داشته اما در هر دو حالت، مسئولیت کامل نظارت بر ترافیک جاده بر عهده وی است.